“V/v triển khai cuộc thi Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19”

Thực hiện Đề án số 230-ĐA/TĐTN-CTTN ngày 15/4/2020 của Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi “Chiến sĩ nhí Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19”; Đoàn Thanh niên – Hội đồng Đội Quận triển khai tới các Liên đội Tiểu học và THCS thuộc Quận tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau: 

  1. Đối tượng dự thi: Đội viên, thiếu nhi đang học tập sinh hoạt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (độ tuổi từ 06 đến dưới 15 tuổi).
  2. Thời gian:

– Thời gian phát động triển khai: từ ngày 17/4 đến 26/4/2020.

– Thời gian nhận bài: từ ngày 20/4 đến ngày 30/4/2020.

– Thời gian bình chọn: từ 8h00 ngày 02/5 đến 3/5/2020.

– Thời gian công bố, trao giải: tháng 5 năm 2020.

  1. Nội dung, hình thức thi:

(Chi tiết tại Đề án tổ chức Cuộc thi đính kèm)

Thông qua cuộc thi giúp các em biết cách nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe bản thân, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết chung tay chiến thắng đại dịch. Đoàn TN – Hội đồng Đội Quận đề nghị các Liên đội báo cáo Ban giám hiệu, Ban thiếu niên nhà trường để được quan tâm, tạo điều kiện triển khai cuộc thi đảm bảo các nội dung trên và yêu cầu đề ra./.

(Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Tôn Trọng – UB TV Quận Đoàn;  Phó chủ tịch Hội đồng Đội Quận, ĐT: 0988.539.094)

 

 

Nơi nhận:

– TT Quận đoàn;                                     (để báo cáo)

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quận;        

– Ban giám hiệu trường TH và THCS;  (để phối hợp)

– Liên đội TH và THCS                         (để thực hiện)

– Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Võ Thị Mai Anh