Trường THCS Lương Yên tổng vệ sinh khử khuẩn sáng 20/03/2020

Trường THCS Lương Yên tổng vệ sinh khử khuẩn sáng 20/03/2020
Số CBGV:52, số học sinh 933, phòng học: 22, số phòng chức năng:15. Số người tổng vệ sinh: 05(BGH, y tế, lao công, bảo vệ)

Tổng diện tích: 2.553.9m2
Số clo sử dụng 0,5kg
Được cấp :0
Dung dịch khác: 5l Vim