Trường PT dân tộc bán trú THCS Khao Mang gửi lời cảm ơn Trường THCS Lương Yên