Tổ hành chính họp triển khai công tác năm học mới với Ban Giám Hiệu

Ngày 17/8/2020 Tổ hành chính họp triển khai công tác năm học mới với Ban Giám hiệu