Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K để phòng chống dịch Covid-19.