Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học.