Thông báo về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian sửa chữa trường THCS Lương Yên