Thông báo về việc cho học sinh tạm dừng đến trường và học trực tuyến nhằm đảm bảo công tác Phòng chống dịch COVID-19