Thông báo về việc bố trí cán bộ, nhân viên làm việc tại trường THCS Lương Yên từ 1/2/2021 16/2/2021