Thông báo về Chỉ thị 05 của CP về phòng chống dịch covid 19. Đề nghị các đ/c CBGV nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền tới HS và CMHS cùng thực hiện