Thông báo : Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường THCS Lương Yên yêu cầu toàn thể CB, GV, HS thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid – 19. Trong thời gian này, HS ở nhà học trực tuyến và trên TV, hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người. Trân trọng!