Tham gia giải bơi lội cấp Quận là đồng chí Bùi Anh Tuấn và Chu Văn Tấp