Tặng quà các đồng chí có học sinh thi đạt điểm cao vào 10