Tăng cường triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục