QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập BCĐ công tác y tế trường học năm học 2019 – 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13)

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn ban chỉ đạo công tác y tế trường học trường THCS Lương Yên năm học 2019-2020 (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo công tác y tế trường học trường THCS Lương Yên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác y tế trường học trong nhà trường theo đúng hướng dẫn quy định.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 

Nơi nhận: – Như điều 3; – Lưu VP. HIỆU TRƯỞNG
UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Quận Hai Bà Trưng, ngày 15  tháng 8  năm 2019

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO

 CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

1/ Trưởng ban:

– Quản lý, chỉ đạo chung công tác Y tế của nhà trường.

– Duyệt kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo.

2/ Phó ban

– Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

– Trực tiếp chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.

– Đôn đốc, nhắc nhở GVCN các lớp phối hợp với Ban chỉ đạo công tác y tế trường học một cách hiệu quả nhất khi được yêu cầu.

 – Phối hợp với nhân viên y tế trường sơ cấp cứu cho học sinh khi xảy ra TNTT, ốm đau .

– Phân công cán bộ Y tế xã tiến hành khám sức khỏe cho học sinh nhà trường và thực hiện các kế hoạch khác khi có yêu cầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công

3/ Thường trực:

– Phụ trách phòng Y tế nhà trường.

– Lập kế hoạch công tác Y tế trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế nhà trường;

– Phụ trách công tác bảo hiểm, công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường khi có tai nạn xảy ra.

– Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, chăm sóc răng miệng, …

– Phụ trách công tác vệ sinh lớp học, khung cảnh xung quanh trường học theo ngày.

4/ Ủy viên

– Giúp trưởng ban trong việc điều phối, triển khai thực hiện kế hoạch về chăm sóc sức khỏe theo sự phân công.

– Trực tiếp chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến phần công việc được phân công phụ trách và đề xuất biện pháp thực hiện.

– Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn trường học, chống bệnh học đường.

– Phối hợp với nhân viên y tế xử trí các tình huống xảy ra, kịp thời sơ cứu và đưa các em tới cơ sở y tế.

– Có trách nhiệm tham mưu cùng phòng y tế tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền, nâng cao  hiểu biết cho học sinh về sức khỏe, giới tính,…

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về vệ sinh, sức khỏe để nâng cao hiểu biết cho HS

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công.

Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo công tác Y tế trường THCS Lương Yên năm học 2018-2019.

Yêu cầu các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo cho Ban chỉ đạo để xem xét xử lý.

Nơi nhận: – Các thành viên ban chỉ đạo(T/h) – Lưu YTNT TM BAN CHỈ ĐẠO      TRƯỞNG BAN

DANH SÁCH

CÁCTHÀNH VIÊN TRONG BCĐ CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo QĐ số 63/QĐ-THCSLY ngày 15 tháng 8 năm 2019)

TT Họ và tên Chức vụ Phân công
1 Đinh Thị Phương Anh Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lê Hoàng Anh Chủ tịch công đoàn Phó ban
3 Lê Minh Hằng Trạm trưởng Y tế phường Phó ban
4 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên y tế trường Thường trực
5 Đỗ Thị Phương Mai Tổng phụ trách Ủy viên
6 Lê Thị Hằng Nga Bí thư chi đoàn Ủy viên
7 Trần Phương Thúy Trưởng BĐDCMHS trường Ủy viên
8 Đoàn Cao Thanh Hương Phó ban ĐD CMHS trường Ủy viên