QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng phòng ĐDDH năm học 2018 – 2019

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

 

Số:     /QĐ-THCSLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Bạch Đằng, ngày      tháng      năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng phòng ĐDDH

và tổ chức sử dụng TBDH – năm học 2018 – 2019

 

 

Hiệu trưởng trường THCS Lương Yên

 

Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Xét nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong hội đồng nhà trường,

 

QuyÕt ®Þnh

 

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo công tác xây dựng phòng ĐDDH và tổ chức sử dụng trang thiết bị dạy học trường THCS Lương Yên năm học 2018 – 2019

Điều 2. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

1Đinh Thị Phương AnhHiệu trưởngTrưởng ban
2Bùi Anh TuấnPhó hiệu trưởngPhó trưởng ban
3Lê Hoàng AnhChủ tịch công đoànỦy viên
4Phan Thu HàTổ trưởng tổ Văn ThểỦy viên
5Nguyễn Viết ThắngPT phòng ĐDDHỦy viên
6Đỗ Mạnh CườngTổ trưởng tổ Tự NhiênỦy viên
7Nguyễn Thị Việt HàTổ trưởng tổ Xã hộiỦy viên

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG