QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn công tác y tế trường học năm học 2018 – 2019

 

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

 

Số:     /QĐ-THCSLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hai Bà Trưng, ngày 14  tháng  9   năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn BCĐ công tác y tế trường học năm học 2018 – 2019

Hiệu trưởng trường THCS Lương Yên

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13); Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội, kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 7/9/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2018-2019.

 

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của nhà trường

Xét nhiệm vụ và quyền hạn mỗi thành viên

Quyết Định

 

Điều 1. Kiện toàn ban cho công tác y tế trường học trường THCS Lương Yên năm học 2018-2019 (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo công tác y tế trường học trường THCS Lương Yên có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác y tế trường học trong nhà trường theo đúng hướng dẫn quy định.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG