Quyết định thành lập tổ công tác TV

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 62  /QĐ -THCSLY

Hà nội, ngày  13 tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v : Thành lập tổ công tác thư viện)

 

HiÖu tr­ëng tr­êng THCS L­¬ng yªn

 

Căn cứ về Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng  GD&ĐT quận Hai Bà Trưng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

Xét nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong hội đồng nhà trường.

QuyÕt ®Þnh

 

Điều 1 : Thành lập tổ công tác thư viện trường THCS Lương Yên năm học 2018 – 2019  gồm có các ông (bà) có tên sau đây :

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤCHỨC DANH
1Bà Đinh Thị Phương AnhHiệu TrưởngTrưởng Ban
2Ông Bùi Anh TuấnHiệu PhóPhó Ban
3Bà Trần Thị TrangPhụ Trách TVPhó Ban
4Bà Lê Hoàng AnhCT Công ĐoànỦy viên
5Bà Đỗ Thị Phương MaiTPT ĐộiỦy viên
6Bà Phan Thu HàTT Tổ Văn ThểỦy viên
7Bà Nguyễn Thị Việt HàTT Tổ Xã HộiỦy viên
8Ông Đỗ Mạnh CườngTT Tổ Tự NhiênỦy viên

 

Điều 2: Tổ công tác thư viện nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đôn đốc kiểm tra thực hiện tốt hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019 của Phòng GD&ĐT.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG