Phân loại người nghi nhiễm, tiếp xúc hoặc tham khảo