Người dân các địa phương trở lại hà nội sau tết phải khai báo y tế