Ngày hội giảng tổ Văn thể môn Tiếng Anh

Ngày hội giảng tổ Văn thể môn Tiếng Anh, tiết học do cô giáo Nguyễn Thu Hằng dậy