Lớp 8A1 tham gia trải nghiệm Bảo tàng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng địa chất Việt Nam nhiều niềm vui!

Lớp 8A1 tham gia trải nghiệm Bảo tà ng lịch sử Việt Nam và Bảo tàng địa chất Việt Nam nhiều niềm vui!