Lớp 7A5 tổ chức giờ sinh hoạt kỷ niệm 10/10 do học sinh tự triển khai thực hiện

Lớp 7A5 tổ chức giờ sinh hoạt kỷ niệm 10/10 do học sinh tự triển khai thực hiện