Lớp 7A3 học trực tuyến

Thực hiện nghiêm chế độ cách ly toàn xã hội: chúng em ở nhà và tích cực học trực tuyến.
Mong cho mau hết dịch để chúng em được đến trường