Lớp 6A5 tham gia trải nghiệm bảo tàng Lịch Sử Hà Nội