KHUYẾN CÁO MỚI NHẤT ĐỂ TRÁNH LÂY LAN DỊCH COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG