Khai mạc hội giảng tổ Xã hội đồng chí Nguyễn Thị Hồng với văn bản Em bé thông minh