Khai mạc hội giảng tổ Tự nhiên do đồng chí Chu Văn Tấp thực hiện bài giảng