KH tổ chức Hội diễn văn nghệ ‘Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên” quận HBT chào mừng 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội