Kết quả giải đá cầu cấp Quận trường THCS Lương Yên năm 2020

Kết quả giải đá cầu cấp Quận :
 
Nguyễn Anh Đức 7A4 Huy chương Bạc
Phí Ngọc Bảo 7A2 Huy chương Bạc
Nguyễn Ngọc Bảo Linh 8A4 Huy chương Đồng
Phạm Hoàng Ngọc 8A4 Huy chương Đồng
Xin chúc mừng các em và nhà trường!