KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trường THCS Lương Yên năm 2019

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Bạch Đằng, ngày      tháng      năm 201

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

trường THCS Lương Yên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019. Kế hoạch số 652/KH-SGDĐT ngày 26/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền phòng, chống Ma túy ngành giáo dục và Đào tạo năm 2019.

          Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

          Trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch phòng, chống Ma túy của nhà trường năm 2019 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 

          2. Yêu cầu

          – Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ, nhóm chuyên môn.

          – Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.

          – Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của học sinh trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.

        – Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.

        – Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

          – Tất cả các tổ nhóm chuyên môn phải được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, hình thức.

        II. Nội dung tuyên truyền

        1.Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma tuý, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý và các quy định khác có liên quan.

        2.Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma tuý.

        3. Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế.

        4.Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma tuý.

        5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma tuý và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma tuý.

        6. Ý thức, trách nhiệm của học sinh và cán bộ, nhà giáo trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.

          III. Biện pháp thực hiện

          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá

          – Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định.

          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

          – Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          – Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tệ nạn ma tuý.

          – Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin.

          – Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

          – Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn

          – Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác.

          3. Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Tổ chức thực hiện    

– Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của nhà trường.

          – Trên cơ sở kế hoạch chung của Ngành và kế hoạch của quận tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể của nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về Sở GD&ĐT.

          – Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

          – Xây dựng các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của học sinh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

          – Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu, …. phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại nhà trường.

          – Lập hòm thư tố giác tội phạm, tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của ma túy xâm nhập học đường.     

          – Tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm về phòng chống ma túy (tháng 6).

          – Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh, kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma tuý ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

          – Tổ chức cho học sinh kí cam kết không liên quan đến các tệ nạn xã hội và có xác nhận phối hợp quản lí của gia đình học sinh theo từng năm học.

          – Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến ma túy, phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ học sinh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có hình thức phối hợp xử lí kịp thời.

          – Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.

          – Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, địa phương tổ chức, phát động. 

          – Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.

          2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

          – Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.

          – Báo cáo công tác phòng chống ma túy về Sở GD&ĐT, qua phòng Công tác HSSV theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1trước 15/6, lần 2 trước 15/12). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và toàn Thành phố, nhà trường báo cáo ngay về Sở GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

          3. Kinh phí hoạt động

          – Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2019 của nhà trường.

          – Sử dụng kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội cấp cho Sở GD&ĐT năm 2019.

          – Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác.

Nơi nhận: – Đ/c Hiệu trưởng (để báo cáo) – GVCN (cùng phối hợp); – Nhân viên y tế – Lưu VT – Webside trường HIỆU TRƯỞNG
UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN   Số:     /KH-THCSLY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Bạch Đằng, ngày    tháng   năm 201

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

trường THCS Lương Yên năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 01/03/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2017. Kế hoạch số 23/KH-PGD&ĐT ngày 27/03/2017 của Phòng GD&ĐT về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2017.                   Trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của nhà trường năm 2017 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học. 

          2. Yêu cầu

          – Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ, nhóm chuyên môn.

          – Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.

          – Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của học sinh trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.

        – Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.

        – Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

          – Tất cả các tổ nhóm chuyên môn phải được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, hình thức.

        II. Nội dung tuyên truyền

        1.Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma tuý, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý và các quy định khác có liên quan.

        2.Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma tuý.

        3. Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế.

        4.Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma tuý.

        5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma tuý và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma tuý.

        6. Ý thức, trách nhiệm của học sinh và cán bộ, nhà giáo trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.

          III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện

          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá

          – Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định.

          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

          – Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          – Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tệ nạn ma tuý.

          – Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin.

          – Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

          – Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn

          – Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác.

          3. Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Tổ chức thực hiện    

– Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của nhà trường.

          – Trên cơ sở kế hoạch chung của Ngành và kế hoạch của quận tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể của nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về Sở GD&ĐT.

          – Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

          – Xây dựng các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống ma túy phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của học sinh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

          – Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, tờ rơi, khẩu hiệu, …. phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại nhà trường.

          – Lập hòm thư tố giác tội phạm, tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của ma túy xâm nhập học đường.     

          – Tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm về phòng chống ma túy (tháng 6).

          – Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh, kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma tuý ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

          – Tổ chức cho học sinh kí cam kết không liên quan đến các tệ nạn xã hội và có xác nhận phối hợp quản lí của gia đình học sinh theo từng năm học.

          – Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến ma túy, phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ học sinh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có hình thức phối hợp xử lí kịp thời.

          – Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.

          – Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, địa phương tổ chức, phát động. 

          – Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.

          2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

          – Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2017.

          – Báo cáo công tác phòng chống ma túy về Sở GD&ĐT, qua phòng Công tác HSSV theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1trước 15/6, lần 2 trước 15/12). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và toàn Thành phố, nhà trường báo cáo ngay về Sở GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

          3. Kinh phí hoạt động

          – Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2017 của nhà trường.

          – Sử dụng kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội cấp cho Sở GD&ĐT năm 2017.

          – Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác.

Nơi nhận: – Đ/c Hiệu trưởng (để báo cáo) – GVCN (cùng phối hợp); – Nhân viên y tế – Lưu VT HIỆU TRƯỞNG