KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trường THCS Lương Yên năm 2019

  UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN     
Số:   /KH-THCSLY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 Quận Hai Bà Trưng, ngày 21  tháng 1 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trường THCS Lương Yên năm 2019

Thực hiện Quyết định số 36/QĐÐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 171/KH – BTC ngày 31/8/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi thành phó Hà Nội vẻ triển khai Cuộc thi viết về gương điền hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phó Hà Nội năm 2019.

Căn cứ  Kế hoạch số 133/KH-HĐTĐKT  ngày 28/12/2018 của  hội đồng thi đua Quận Hai Bà Trưng về viêc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước  Quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường THCS Lương Yên ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc thi năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của quận, thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019).
 2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp của các CB, GV,NV trong toàn trường để phối hợp tô chức triển khai Cuộc thi.
 3. Phát hiện nhân rộng tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường.
 4. NỘI DUNG
 5. Tất cả GV, NV toàn trường tham gia và Công Đoàn sẽ lựa chọn 5 bài xuất sắc, có tính chân thật trao giải đúng theo quỹ khen thưởng nhà trường đề ra ở quy chế chi tiêu nội bộ đầu năm học. Sau đó sẽ gửi bài lên phòng Nội vụ theo ngày quy định.
 6. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 01/07/2019.
 7. Dán trên bảng tin nhà trường về Thể lệ Cuộc thi (theo thể lệ kèm kế hoạch số 171/KH-BTC ngày 31/8/2018 của UBND Thành phố đính kèm theo).

III. GIẢI PHÁP

 1.  Phát huy hiệu quả của Tổ công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất gương điền hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn trường ; chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của trườn, đơn vị gắn với việc tập trung đây mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hỗ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 2. Đôi mới công tác tuyên truyền về Cuộc thi và các gương ĐHTT, NTVT. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền như: tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của trường, trực tiếp tại đơn vị; kịp thời viết tin, bài tuyên truyền đối với các cá nhân  được nhà trường, Quận khen thưởng. Tổ chức các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả.  Mang lại các kỹ năng sống thiết thực đối với học sinh và giáo viên trong toàn trường.
 3. Về bài thi: Kết thúc Cuộc thi, Công đoàn trường  tông hợp vào ngày 10/6/2019 sau đó rà soát lựa chọn các bài có chất lượng gửi về phòng Nội vụ quận trước ngày 10/7/2019 tối thiểu là 10 bài.

Trong quá trình tiếp nhận bài viết dự thi, định kỳ hàng tháng Công Đoàn trường  rà soát, phát hiện, lựa chọn những bài viết, tác phẩm tiêu biểu, đạt chất lượng trình Phòng Nội Vụ để gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố.

 • Về việc phát hiện: Trong quá trình tiếp nhận bài viết dự thi, định kỳ hàng Công Đoàn rà soát, phát hiện các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu được viết bài để tông hợp, trích ngang thành tích (theo mẫu gửi kèm) và đề xuất UBND – Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận (qua phòng Nội vụ quận) khen thưởng trước ngày 12 hàng tháng, nhà trường giới thiệu ít nhất 02 gương điển hình tiên tiến mới/ tháng.
 • TÔ CHỨC THỰC HIỆN

Trường THCS Lương Yên tổ chức thực hiện như sau:

 • Quán triệt, tuyên truyền, phát động hưởng ứng Cuộc thi trong toàn trường và vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi.
 • Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên hệ thống thông tin nội bộ (Website, công giao tiếp điện tử của trường)
 • Tiếp nhận bài viết, các tác phẩm tham gia dự thi của tập thể, cá nhân chỉ đạo họp xét chọn các bài viết, tác phẩm có chất lượng gửi về phòng Nội vụ theo đúng thời gian quy định.
 • Biểu dương những tấm gương người tốt tại trường trong buổi họp hội đồng như hiến máu nhân đạo,ủng hộ người nghèo, nêu cao tinh thần tự sáng tạo đổi mới trong giáo dục để nâng cao tự tin giao tiếp cho học sinh thông qua kỹ năng sống hiệu quả.
 • Tiếp nhận bài viết, tác phẩm dự thi để bình xét, lựa chọn các bài viết, tác phẩm dự thi có chất lượng gửi về phòng Nội vụ quận. Kịp thời phát hiện, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng các điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” được phát hiện trong Cuộc thi; Chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của địa phương, đơn vị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hà Chí Minh ”.
 • Đưa nội dung kế hoạch triển khai Cuộc thi vào bản tin nội bộ  nhà trường để nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền về Cuộc thi.
 • Coi đây nhà nhiệm vụ cấp thiết để kết quả thực hiện cuộc thi là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thi đua của các nhà trường trong năm 2019.
 • Công Đoàn nhà trường( Tổ công tác) phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất gương điễn hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong trường.
 • Trên cơ sở các Bài viết tham dự cuộc thi phát hiện và viết về gương ĐHTT, Người tốt – việc tốt trên địa bàn quận, Tổ công tác có nhiệm vụ thâm định, lựa chọn các gương được phát hiện qua bài viết, qua đó báo cáo và đề xuất các cấp có thâm quyền khen thưởng.
 • Đối với các trường hợp gương Điền hình tiên tiến,  Người tốt việc tốt trên địa bàn trường được phát hiện không qua các bài viết tham dự cuộc thi phát hiện và viết về gương ĐHTT, Người tốt — việc tốt trên địa bàn quận, Tổ công tác có nhiệm vụ thẩm định thành tích đối tượng và nếu đủ, đúng thành tích sẽ báo cáo và đề xuất các cấp có thẩm quyền khen thưởng.
 • Quy trình thầm định phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, thực sự có thành tích trong phong trào thi đua, thành tích đến đâu khen đến đó, không tràn lan và theo đúng quy định tại Quyết định số 36/QĐÐ-UBND ngày 07/12/2015 và kế hoạch số 171/KH-BTC ngày 31/8/2018 của Ban tổ chức Cuộc thi Thành Phố.
 • Tổng hợp, báo cáo kết quả lựa chọn những bài viết, tác phẩm tiêu biểu đạt chất lượng trình UBND, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận khen thưởng và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố trước ngày 15 hàng tháng (qua Phòng Nội vụ).

Trên đây là Kế hoạch Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trường THCS Lương Yên năm 2019. Công Đoàn trường triển khai đến toàn bộ GV, NV trong trường thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả./

Nơi nhận :                                                              BGH nhà trường;                                                                      Thành viên HĐTĐKT trường;Lưu: VT.   HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN