KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trường THCS Lương Yên năm học 2019- 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích

và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trường THCS Lương Yên năm học 2019- 2020

          Thực hiện kế hoạch số 585/KH-SGD&ĐT ngày 28/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường , Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường. Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020.

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường.

                      Ban Giám hiệu trường THCS Lương yên xây dựng kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường năm học 2019- 2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1.  Triển khai các giải pháp quyết liệt, liên tục để từng bước hạn chế tai nạn thương tích (TNTT) trong học tập, sinh hoạt tại nhà trường và gia đình .

      2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ và đưa các qui định của pháp luật đi vào cuộc sống một cách thiết thực, tạo ý thức tự giác , nâng cao ý thức chấp hành qui định pháp luật giao thông, phòng chống cháy, nổ của cán bộ , giáo viên và học sinh  học tập, sinh hoạt thường ngày .

     3. Phối hợp các lực lượng trên địa bàn triển khai kế hoạch PCTNTT đồng bộ, phù hợp với đặc thù nhà trường.  

     4. Phát huy tính xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên học sinh trong việc tuyên truyền và thực hiện PCTNTT khu vực trường và địa bàn sinh sống , góp phần kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần TNTT .

     5.  Xây dựng “nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” có kỷ cương nền nếp, có chất lượng văn hoá và đạo đức tốt, có nhiều hoạt động văn hoá.

     6. Hoạt động tích cực, hiệu quả, tránh hình thức; từng cá nhân cán bộ, giáo viên, học sinh, từng lớp, từng chi Đoàn, chi Đội phải thực sự là nòng cốt cho các hoạt động PCTNTT nhằm giảm tối thiểu hiện tượng vi phạm TTATGT, TNXH trong học sinh.

B. NỘI DUNG, GIẢI  PHÁP:

I . Công tác tuyên truyền  

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo trật ATGT, phòng chống cháy nổ trong nhà trường và cộng đồng.

– Nội dung tuyên truyền thiết thực, ấn tượng và có tính giáo dục sâu sắc, cụ thể tập trung vào các nội dung:

– Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các Luật về giao thông, Luật PCMT, Luật CSGDTE  đặc biệt là Luật PCCC.

              b.  Tuyên truyền văn hoá giao thông về thái độ hành vi tuân thủ các qui tắc, qui định khi tham gia giao thông, các qui tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ .

              c. Thông tin về qui hoạch, xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông đô thị và hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tiếp cận thực tế mạng lưới giao thông của thành phố, thông tin về thực tế công tác phòng chống cháy, nổ hiện nay trên địa bàn thành phố cũng như cả nước.

              d. Biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến tiêu biểu (tập thể, cá nhân) trong các phong trào thi đua về chấp hành Luật giao thông, phòng chống cháy nổ; phê phán kịp thời những hành vi vi phạm trật tự giao thông – văn minh đô thị…  

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục PCTNTT trong cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua chương trình nội khoá, chương trình ngoại khoá, lấy nội dung Luật Giao thông đường bộ, Luật PCCC, Luật PCHIV/AIDS  làm cơ sởcho việc tổ chức thực hiện nhằm thu hút học sinh, cán bộ công nhân viên, cha mẹ học sinh tham gia vào công tác thực hiện nghiêm túc PCTNTT.

II . Giải pháp thực hiện .

1. Hoạt động Nội khoá

           a. Thực hiện giảng dạy nghiêm túc các bài giảng về pháp luật ở môn GDCD theo chương trình của bộ GD và ĐT.

           b. Thực hiện tích hợp lồng ghép liên môn trong các môn học khác có đề cập tới pháp luật. 

           c. Xây dựng tủ sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu cho công tác GDPL, giáo dục PCTNTT và tạo điều kiện cho học sinh tham khảo .

2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

        – Tổ chức tuyên truyền bằng tranh ảnh, khẩu hiệu, pa nô về an toàn giao thông, PCNĐTP, AT VSTP trong và ngoài nhà trường  .

         – Tăng cường hoạt động của Đội cờ đỏ, Đội thanh niên xung kích, làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc giữ gìn trật tự an ninh tại cổng trường trước và sau giờ tan học.

          –  Nhà trường phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện, Công an khu vực, lực lượng dân phòng tại địa phương để giải quyết dứt điểm hiện tượng ùn tắc tại cổng trường.

          – Tổ chức chương trình giao lưu thi tìm hiểu về nguyên nhân và biện pháp PCTNTT cho các khối lớp trong trường hàng tháng  .

III. Tổ chức thực hiện : 

          – Kiện toàn Ban chỉ đạo giáo dục PCTNTT của trường gồm: Ban giám hiệu;  Cố vấn đoàn trường; Giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD, môn Pháp luật; Tổ bảo vệ; Giáo viên chủ nhiệm; Đại diện CMHS

          – Phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội, Công An các quận huyện, Sở GTVT, Sở PCCC  tổ chức giảng về luật giao thông cho học sinh các trường  tháng 10, 11,12

          – Kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm về “Học sinh Thủ đô Phòng chống TNTT“.

          – Căn cứ vào thực tế tình hình nhà trường và phường xây dựng chương trình hành động, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm PCTNTT.

        – Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo theo qui định (Báo cáo gửi về VP Sở và Phòng GDTrH).

Nơi nhận: – Phòng GD&ĐT; (Báo cáo) – BGH;(Chỉ đạo thực hiện) – TPT, Y tế; (thực hiện) – WebsiteTrường; – Lưu: VT.             HIỆU TRƯỞNG