KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trường THCS Lương Yên năm 2018

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

Số:     /KH-THCSLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           

 Lương Yên, ngày 22 tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trường THCS Lương Yên năm 2018

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phô biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 4030/SGD&ĐT-VP ngày 25/9/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018”;

Căn cứ văn bản số 44 /KH-PGD&ĐT  ngày 05 tháng 10 năm 2018 Quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2018.

Trường THCS Lương Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 1] hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị- pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;

– Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phô biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

  1. Yêu cầu

– Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đam bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điêm, không phô trương, hình thức;

– Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhăm tạo chuyền biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán

bộ quản lý giáo dục; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành.

  1. CHỦ ĐÈ NGÀY PHÁP LUẬT, KHÁU HIỆU TUYẾN TRUYÈN

 1.Chủ đề

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả: xã hội dân chủ, công băng, văn minh.

2.Khẩu hiệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, nhà trường chủ động lựa chọn khâu hiệu tuyên truyên, phô biên về Ngày Pháp luật; (http://www.moj.gov.vn ).

Một số mâu khẩu hiệu:

– “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

-`Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, góp phân nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”;

– Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

– Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tỉnh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiều, tuân thủ, châp hành Hiến pháp và pháp luật”;

– Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công băng, văn minh”;

– Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phô Hà Nội”;

– Thực hiện quy tắc Ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vả nhân dân Thủ đô”;

– Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh-sạch-đẹp”;

  1. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC
  2. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tô chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 25/10 đến hết ngày 30/11/2018: cao điểm trong tuần lễ từ ngày 01/11 đến ngày 9/11/2018.

  1. Nội dung

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

– Tuyên truyền sự ra đời, ý nghĩa của ngày Pháp luật

– Phát động trong toàn ngành hưởng ứng, tìm hiểu, tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp Pháp luật;

– Thông qua sân chơi bồ ích giao lưu giữa các đội học sinh qua các phần: Tự giới thiệu, trắc nghiệm trả lời câu hỏi, lựa chọn phương án, giải quyết tình huống pháp luật pắn với cuộc sống: tiểu phẩm, lưu ý gắn các câu hỏi tuyên truyền về cuộc thi dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh , câu hỏi glao lưu với khán giả.

– Tập trung góp ý vào Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ Sung một SỐ điều của Luật Giáo dục Đại học đảm bảo chất lượng;

– Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chị thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ trưởng Bộ GDDT và các văn bản hướng dẫn cấp học THCS; các Luật, các văn bản thi hành về phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học được, xâm hại trẻ em, bình đăng giới, chính sách an sinh xã hội….

Những thông tin về cải cách hành chính, các dịch vụ công mức độ 3, 4 ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức công vụ; xây dựng, bài dưỡng, tôn vinh, khen thưởng người tốt, việc tốt, phê phán đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn xã hội.

– Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật đảm bảo tiết kiệm, hiệu quá, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ

phướn dọc trên đường phố, trường học; hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ

lên lớp, tư vấn pháp luật; lồng ghép qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phòng chông tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Treo băng rôn, cờ tại trường học; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật, tham dự phiên tòa xét xứ lưu động: lồng ghép qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có sự tham gia rộng rãi của người học để tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

– Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp phát động tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx; cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật, cuộc thi viết “sáng kiến mô hình phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên” do Bộ Tư Pháp tổ chức; các cuộc thi Tìm hiểu về dịch vụ công, tìm hiểu kiến thức pháp luật do Ngành GDĐT Hà Nội tổ chức trong năm học 2018 – 2019.

 

  1. Hình thức

– Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật có hiệu quả như: Qua mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin; tìm hiểu pháp luật(trực tuyến, sân khấu hóa); ngày hội Pháp luật; lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, văn nghệ để toàn trường nắm được nội dung.

– Nhà trường cho tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức ngoài trời, nhân rộng mô hình hay, hiệu quả cho từng khối lớp; vinh danh biểu dương người tốt, việc tốt trong xây  dựng và thi hành bảo vệ pháp luật giáo dục pháp luật: Giao lưu, tìm hiểu về pháp luật cho học sinh qua các hình thức như sân khấu khóa, tiểu phẩm, câu hỏi thi về pháp luật để toàn bộ học sinh tham gia hiểu biết sâu rộng hơn nữa.

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

 

HƯỚNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM 09-11-2018

Lương Yên,…tháng….năm 2018

Khẩu hiệu :

– Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tỉnh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiều, tuân thủ, châp hành Hiến pháp và pháp luật”;

– “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

– Thực hiện quy tắc Ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vả nhân dân Thủ đô”;

 

 

  1. TÔ CHỨC THỰC HIỆN

– Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.

– Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ sở.

– Tuyên truyền tin, bài, treo băng rôn, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2018 ngay cổng trường và sân khấu.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tại cơ sở thiệt thực, hiệu quả bằng việc tổ chức cuộc thi như “Tìm hiểu DVCTT” tại sân trường vào thứ 2.

Trên đây là Kế hoạch của trường THCS Lương Yên về triển khai, thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018. Đề nghị các đồng chí có tên trong ban chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ của mình để kế hoạch được triển khai đảm bảo yêu cầu, đạt hiệu quả thiết thực./.

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT quận

-Lưu VT

BAN GIÁM HIỆU