KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 trường THCS Lương Yên

 

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

Số:     /KH-THCSLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           

 Lương Yên, ngày 22 tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019

trường THCS Lương Yên

 

Căn cứ chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;

Căn cứ quyết định số 228/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018;

Căn cứ công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế;

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về công tác pháp chế;

Căn cứ  văn bản số 3908/SGD&ĐT-VP ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 37/PGD&ĐT ngày 27/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng về nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;

Trường THCS Lương Yên xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế với nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nhằm tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Đề án “Nâng cao chât lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2018-2021;

– Thực hiện tốt kế hoạch công tác phô biến giáo dục pháp luật (GDPL) ngành GD&ĐTT quận năm 2018. Tăng cường tô chức các hoạt động tuyên truyền, phô biến giáo dục pháp luật trong các nhà trường. Triển khai có hiệu quả “ngày pháp luật” tại trường theo hướng dẫn của Thành phó;

-Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật(GDPL) có liên quan đến lĩnh VỰC GDK&ĐT;

– Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thủ tục hành chính chuẩn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng GD&ĐT. Tham mưu văn bản kịp thời thuộc lĩnh vực phụ trách với UBND quận, có sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành UBND các phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận trong việc giải quyết, xử lý thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường;

– Triển khai, thực hiện các Luật và các văn bản liên quan đến nhà trường để các cấp học, cán bộ, công chức, viên chức và các em học sinh thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị, nhà trường trên địa bàn quận dân chủ, an toàn ký cương, nề nếp và hiệu quả bền vững.

  1. NỘI DUNG.
  2. Công tác xây dựng văn bản lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Trường THCS Lương Yên căn cứ vào kế hoạch của phòng GD&ĐT quận và các văn bản QPPL, của thành phố đang thực hiện liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, xây dựng văn bản hướng dân cụ thê, chi tiết triên khai thực hiện tại đơn vị;

– Thực hiện tô chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

– Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật đề triển khai tuyên truyền trong nhà trường.

– Tham gia các lớp tập huấn do phòng GD&ĐT và các phòng chuyên môn tô chức. Chủ động triển khai thực hiện tại đơn vị theo hướng dân.

– Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công

  1. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản

2.1 Đối với văn bản QPPL:

Ban giám hiệu nhà trường luôn  kiểm tra thường xuyên những văn bản của Bộ GD ĐT, HĐND, UBND thành phố và quận ban hành như: Thông tư, Quyết định, Nghị quyết… và cho lưu trữ hồ sơ liên quan đến nhà trường tại phòng văn thư.

2.2 Đối với rà soát văn bản hành chính:

Nhà trường đã tiến hành rà soát các văn bản hành chính do Thủ trưởng các cơ quan ban hành trong năm học 2018-2019 như: Quyết định, công văn, hướng dẫn, thông báo, Quy chế… Kiểm tra về thể thức thẩm quyên ban hành (theo quyết định số 711 7QÐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội và thông tư 01/TT-BNV);

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

– Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021” và Quyết định só 228/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 của Ngành giáo dục; Kế hoạch số 15/KH- PGD&ĐT ngày 13/3/2018 của phòng GD&ĐT quận về kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng năm 2018.

Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PBGDPL năm học 2018-2019 :

– Tiếp tục phô biến kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản QPPL, liên quan đên đôi tượng thuộc phạm vi xử lý của đơn vị, nhà trường;

– Thực hiện đối mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiên thức pháp luật trong chương trình chính khóa tăng cường công tác ngoại khóa. Tô chức thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi bộ môn theo câp học có lồng ghép nội dung pháp luật, tô chức có hiệu quả ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiệu pháp luật.

– Tham gia tập huấn, bỏi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường

– Tuyên truyền qua tiết sinh hoạt dưới cờ, giờ ra chơi, các lớp về quyền và bổn phận trẻ em theo Luật trẻ em cho các trường THCS.

– Chỉ đạo triển. khai chương trình phố biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ GD&ĐT ban hành. Tô chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật băng nhiều hình thức khác nhau;

– Bồ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại trường.

– Xây dựng trang thông tin phô biến, giáo dục pháp luật trên trang wesite của đơn vị.

  1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

– Ban giám hiệu triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực giáo dục ở địa phương:

– Tuyên truyền, phô biến các Luật, các quy định của Nhà nước, chú ý vấn đề thu-chi, vẫn đề tuyên sinh, chuyển trường, chất lượng giảng dạy, vấn đè dạy thêm học thêm, bán trú, an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn… thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018; không để tình trạng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động vi phạm pháp luật.

5.Công tác cải cách hành chính:

– Nhà trườn  phân công đồng chí Nguyễn Thị Bích – CBVP tiếp nhận thủ tục hành chính của trường  và giải quyết theo đúng thời gian .

– Giải quyết đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính đủ điều kiện về thủ tục

– Có đủ các loại hô sơ, số sách và trang thiết bị theo quy định.

– Thường xuyên rà soát các quy định từng TTHC, bổ sung cơ sở pháp lý cho từng thủ tục trên cơ sở nghị định, thông tư mới được ban hành;

Phối hợp với các phòng Hành chính của phường Bạch Đằng theo phân công, rà soát, đánh giá quy định các TTHC trọng tâm trong năm 2018

7.Công tác thi đua- khen thưởng:

– Nhà trường xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ để khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế trong năm học.

 

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

– Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn chi thường xuyên của các nhà trường; Các nguồn thu chi đúng theo quy định của pháp luật. Đã được dán công khai vào đầu năm học trên bảng tin tầng 2 nhà trường.

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019, và triển  khai sâu rộng, quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Ban giám hiệu  phân công cụ thể giáo viên, nhân viên trực tiếp phụ trách công tác pháp chế kể từ năm học 2018-2019.

– Trong giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật qua môn giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tô chức các cuộc thi và lao lưu … nhằm nâng cao chât lượng công tác pháp chế và PBGDPI, tại trường.

– Quan tâm đội ngũ giáo viên, dạy môn giáo dục công dân đề các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ PDGDPL năm học 2018-2019:

– Tự kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế theo kế hoạch đã xây dựng.

Công tác báo cáo:

+ Nhà trường báo cáo về phòng GD&ÐT quận (bộ  phận văn phòng) kết quả kiêm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản hành chính trước ngày 10/12/2018.

+ Ngoài những báo cáo chuyên để, các gửi về phòng GD&ĐÐT báo cáo tông kết công tác pháp chế năm học 2018-2019 trước ngày 10/5/2019

Trên đây là bản kế hoạch của trường THCS Lương Yên về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019. Các đ/c nghiêm túc thực hiện đúng phân công của mình./.

 

Nơi nhận:

– BLĐ, chuyên viên PGD&ĐT quận;

-Các CSGD thuộc quận;

-Lưu VT, BPCM,

 

                BAN GIÁM HIỆU