Kế hoạch thư viện năm học 2018-2019

UBND QUẬN HAI BÀTRƯNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN

Số:  67/KH-THCSLY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

             Hà nội, ngày 23     tháng 10     năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018  –  2019

      Căn cứ công văn số    /SGD&ĐT- KHCN ngày        của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào công văn số     /PGD&ĐT–TV ngày    của  Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  hướng dẫn các trường thực hiện nội dung công tác thư viện trường học( TVTH) năm học 2018 – 2019;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm năm học 2018 – 2019 trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch công tác thư viện nhà trường năm học 2018 – 2019 như sau :

 

I.NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Mục đích:

Xây dựng hệ thống TVTH trường theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại, tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

 1. Yêu cầu:

– Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò hiệu quả của TVTH trong đổi mới và nâng chất lượng giáo dục, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và học sinh.

– Tăng cường chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện đồng bộ; phát triển nguồn tài nguyên thư viện (tài liệu in và tài liệu điện tử); tăng cường các nguồn lực xây dựng thư viện, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện trường học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả, phong phú, sáng tạo, phù hợp với cấp học, ngành học. Tổ chức và quản lý thư viện khoa học, hiệu quả.

 1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu phấn đấu năm học  2018 – 2019

+ Giữ vững danh hiệu Thư viện đạt chuẩn.

+ Phấn đấu thư viện tiến dần lên Thư viện tiên tiến.

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống  theo hướng chuẩn hóa, thân thiện hiện đại, tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng về tác dụng, vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách, chung tay xây dựng hệ thống thư viện trường học. Tích cực xây dựng và phát huy vai trò  của thư viện trường học Đạt Chuẩn. Tăng cường giáo dục kỹ năng đọc, phương pháp đọc, phương pháp tìm kiếm , thu thập và sử lý thông tin cho học sinh thông qua hoạt động tích hợp trong các môn học chính khóa, trong các hoạt động thư viện, hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp.  Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ công tác thư viện và mạng lưới công tác thư  viện, triển khai phương thức phục vụ  theo mô hình tự chọn hoặc bán tự chọn với nhiều hình thức hoạt động TV phong phú, phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế của nhà trường. Xây dựng văn hóa đọc, tạo niềm vui cho học sinh khi đến thư viện.

 1. Tích cực xây dựng nguồn tài nguyên trong thư viện, thường xuyên bổ sung tài liệu, đảm bảo chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần, với các loại hình tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, kho học liệu phong phú, phù hợp. Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “ Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”.
 2. 3. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng trong TVTH theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, thân thiện, phù hợp. Xây dựng môi trường đọc, không gian đọc thân thiện, an toàn. Sử dụng hiệu quả hợp lý các nguồn kinh phí cho công tác thư viện (đầu tư cho thư viện và tổ chức các hoạt động thư viện từ ngân sách và nguồn xã hội hóa đảm bảo từ 2% đến 3% định mức ngân sách thành phố cấp/ 01 HS) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Quan tâm xây dựng vốn tài liệu thư viện đảm bảo về chất lượng và số lượng, cân đối về thành phần kho tài liệu, phong phú về chủng loại. Thường xuyên chọn lọc và bổ xung tài liệu mới phù hợp với cấp học vào TVTH.
 3. Chuẩn hóa và ổn định đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thực hiện định mức biên chế cán bộ thư viện theo TT 35/2006/TTLBD &TT-BNV ngày 23/8/2006 của Liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện theo văn bản số 632/SNV-XDCQ ngày 26/4/ 2012 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với viên chức trong các cơ sở giáo dục và đào tạo dạy nghề công lập trực thuộc ủy ban nhân dân quận huyện thị xã. Quan tâm đảm bảo đời sống cho nhân viên thư viện, thực hiện chi kinh phí học 2 buổi/ngày cho tiết thư viện theo văn bản hiện hành.
 4. Thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ kiểm tra, thẩm định, xây dựng thư viện đạt chuẩn trở lên; Chú trọng việc kiểm tra công nhận các thư viện mới đề nghị và tặng danh hiệu; tăng cường duy trì, kiểm tra các đơn vị giữ nguyên danh hiệu thư viện. Thực hiện nghiêm túc việc danh hiệu TVTH là một tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục. Các đơn vị trường Chuẩn quốc gia tập thể đề nghị khen cao phải có Thư viện đạt Chuẩn trở lên. Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện cả năm và từng tháng dựa trên Quy trình hoạt động thư viện và điều kiện thực tế của đơn vị.
 5. Bố trí thời khóa biểu để học sinh học 2 buổi/ ngày có ít nhất 1 tiết thư viện /tuần, học sinh học 1buổi/ ngày được tiếp cận dễ dàng với các nguồn tài liệu có trong thư viện. Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động TVTH nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức phục vụ phong phú, phù hợp với điều kiện của nhà trường như thư viện lưu động, túi xách, giỏ xách lưu động, thư viện lớp, thư viện xanh, xây dựng thư viện thân thiện với các góc hoạt động hiệu quả, phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà.
 6. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh, tổ chức ngày hội đọc sách tại đơn vị ít nhất 1lần/năm học. Tham gia tốt cuộc thi “ Đại sứ Đọc sách thủ đô 2017”, các hội sách của thành phố (Hội Sách Xuân vào Tết Nguyên Đán, hội sách thiếu nhi nhân dịp 1/6, hội sách Hà Nội vào tháng 10 hàng năm).
 7. Tích cực ứng dụng CNTT trong công tác TVTH: Trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe, nhìn và từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh. Triển khai thống nhất việc sử dụng phần mềm quản lý thư viện tích hợp với phần mềm quản lý trường học; xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả kho học liệu điện tử từ cấp trường, cấp quận, và cấp Thành phố. Tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn nguồn lực tham gia xây dựng TVTH, tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Phối hợp với các tổ chức cá nhân, trong và ngoài trường, với cha mẹ học sinh, hệ thống thư viện công cộng, các cơ quan xuất bản, phát hành và các tổ chức xã hội, cùng nhau đọc nhiều sách hay, tăng thời gian đọc sách ở trường, ở thư viện và trong gia đình.
 8. Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực, vận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ sách báo, từ nguồn tài liệu trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện kỹ năng đọc, năng lực học tập suốt đời. Giáo viên tích cực đọc sách báo, tài liệu, làm gương về tinh thần tự học và sáng tạo để tăng cường hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh đọc sách.
 9. Thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ yêu sách, STEM… với chương trình và hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tạo điều kiện và tích cực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi: Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học(Hasef; Visef, Intel Isef), cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi Ý tưởng tuổi thơ, quan tâm đánh giá học sinh thông qua các dự án học tập, sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật thay cho các bài kiểm tra.

           III. LỊCH KIỂM TRA

– Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện hoàn thành trước  ngày 5/9/2018.

– Từ 15/8 đến 15/9/2018  đã triển khai và tham gia cuộc thi “ Đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm 2017”.

– Tháng 11/2018 : Tổ chức tuần lễ văn hóa đọc trong các trường TH, THCS,  ( các hoạt động tham quan, sắp xếp, tổ chức thư viện quyên góp sách, tặng sách, triển lãm sách, giới thiệu sách, gặp tác giả sách…) đã đăng ký lịch và triển khai.

– Lựa chọn thời gian phù hợp tổ chức Ngày hội đọc sách” tại các trường, tham gia Hội sách mùa thu tháng 10/ 2018, Hội sách Xuân 2018, Hội sách thiếu nhi của thành phố dịp mùng 1/6/ 2019; các hoạt động chào mừng Ngày sách  và bản quyền thế giới 23/4 ngày sách Việt Nam 21/ 4.

– Từ  5/10 – 15/10/2018  trường tự kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra thư viện theo mẫu, phần kết luận ghi rõ danh hiệu thư viện  đạt loại gì, và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận; nộp Biên bản tự kiểm tra thư viện cho Đ/c Giao trước ngày 16/10/2018.

– Từ 20/10 – 30/10: Phòng GD&ĐT đi kiểm tra các trường ( có lịch riêng ).

– Từ  01 – 15/11 : Phòng GD&ĐT hoàn thành hồ sơ các trường và nộp SGD.

– Từ 12/2018 Sở GD&ĐT  đi kiểm tra các trường.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Đối với ban giám hiệu:

– Giám hiệu trực tiếp phụ trách công tác thư viện : Đinh Thị Phương Anh

– Ban hành quyết định thành lập tổ công tác thư viện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch công tác thư viện cả năm và từng tháng phù hợp với chương trình, nhiệm vụ năm học, thực tế của nhà trường và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra. Bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi, mở rộng không gian thư viện và tổ chức các hình thức thư viện lưu động giúp bạn đọc tiếp cận với sách dễ dàng. Tăng cường cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thư viện, bổ sung vốn tài liệu thường xuyên. Đảm bảo nguồn kinh phí chỉ cho công tác thư viện, tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện;

– Tổ chức học 2 buổi/ ngày, đã bố trí thời khóa biểu để mỗi tuần mỗi lớp có 1 tiết đến thư viện đọc và làm theo sách báo. Xây dựng nội dung cam kết học khoa học, phù hợp với nhận thức, cấp độ đọc của học sinh.

– Ban giám hiệu quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ nhân viên thư viện, xây dựng dữ liệu quản lý thư viện và sử dụng phần mềm, giúp nhân viên thư viện nâng cao đời sống, yên tâm công tác theo hướng phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế, thể hiện rõ nội dung hoạt động, thời gian và người thực hiện, dự kiến kinh phí đầu tư.

– Thực hiện tốt những quy định trong “Chương trình công tác thư viện trường học năm 2018 – 2019”.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thư viện, quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả thư viện đồng thời đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện.

–  Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách và các khoản ngoài ngân sách cho thư viện.

– Quan tâm và tạo điều kiện nâng cao đời sống để cán bộ thư viện yên tâm công tác.

2/ Thư viện nhà trường:

– Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp xây dựng thư viện; tổ chức hoạt động thư viện thường xuyên, nề nếp. Đảm bảo an toàn vốn tài liệu các tài sản của thư viện. Phát huy vai trò của tổ chức công tác thư viện và mạng lưới cộng tác viên thư viện; Tổ chức phục vụ học sinh theo mô hình tự chọn, đọc tại chỗ và cho mượn về nhà phù hợp nhu cầu thực tế của trường.

– Có lịch mở cửa và phương thức quản lý, phục vụ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng việc đọc và mượn sách của giáo viên, học sinh.

– Làm thẻ thư viện để tiến hành cho cá nhân mượn sách.

– Khuyến khích học sinh thực hiện tiết kiệm, sử dụng SGK cũ và tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện.

– Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh 1 tháng /lần. Vận động giáo viên và học sinh đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức.

–  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy trình hoạt động thư viện, các quy định về nghiệp vụ thư viện, cho mượn, cho thuê sách.

–  Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản tốt của thư viện.

–  Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện, bố trí sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho mượn… để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh, thuận tiện.

–  Cán bộ thư viện tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kiến thức, chủ động lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường thực hiện kế hoạch.

–  Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh 1 lần trong tháng. Hướng dẫn học sinh đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức như: Lập kế hoạch đọc sách, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức các môn học, triển lãm, trưng bày sách, thi kể chuyện, giới thiệu sách, bình sách, thi vui đọc sách, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, thẻ đánh dấu sách, xếp sách nghệ thuật, viết và trình bày bài thu hoạch sau khi đọc sách….;

– Tổ chức Ngày hội đọc sách vào các thời điểm phù hợp trong năm học. Khuyến khích học sinh  tiết kiệm, sử dụng SGK cũ, hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng đọc sách, tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin an toàn, hữu ích, tham gia đóng góp xây dựng thư viện và tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

– Thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động thư viện, các quy định về chuyên môn nghiệp vụ thư viện, quy trình kiểm tra công nhận danh hiệu TVTH, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm quản lý thư viện.

=>Xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện trường học chính là tạo điều kiện nâng cao chất lượng GD&ĐT  trong giai đoạn hiện nay. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ thư viện, các tổ chuyên môn, ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện tốt kế hoạch công tác thư viện nhằm đưa công tác thư viện của nhà trường vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

V.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/Đặc điểm tình hình

1 . Tổ chức

– Số học sinh : 882

– Số lớp         : 21

– Số CBGV   : 54

2 . Thực trạng thư viện :

+ Thư viện và phòng đọc 🙁 diện tích 70 m2)

– Tủ sách      :  02

– Giá sách     :  05

– Vi tính        : 03 bộ

– Bàn đọc sách nhóm học sinh  : 12

– Bàn đọc sách nhóm cánh hoa:  6

– Ghế thủ thư: 1

– Bàn thủ thư : 1

– Ghế đọc sách quả trứng: 33

– Thiết bị nghe nhìn: 1

+ Tình hình SGK,SNG,STK

Tổng số  4479 cuốn trong đó :

– SGK      :    938  cuốn

– STK      :    3205 cuốn

– SNV      :     770 cuốn

– Các loại sách khác : 314 cuốn(STN+ST)

 1. Thuận lợi, khó khăn

– Thuận lợi:  Được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT  Quận Hai Bà Trưng, Ban Giám Hiệu, Ban đại diện CMHS nhà trường.

Các đoàn thể trong nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ.

– Khó khăn:  Số lượng sách giáo khoa còn ít, cũ

B/ Chỉ tiêu phấn đấu của thư viện năm học 2018 – 2019

GIỮ VỮNG DANH HIỆU ĐẠT CHUẨN

C/Biện pháp thực hiện

Ban công tác thư viện trường THCS Lương Yên đề ra các biện pháp thực hiện như sau:

1)Thành lập ban chỉ đạo công tác thư viện

2)Thành lập mạng lưới cộng tác viên thư viện

3)Lập kế hoạch công tác thư viện

4)Về quản lý thư viện

 1. a) Hồ sơ sổ sách:

– Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, đăng ký báo – tạp chí, sổ cho mượn sách của giáo viên, sổ cho mượn sách của học sinh, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi bạn đọc.

   b)Bảo quản

      – Sách, báo, tạp chí, băng đĩa trong thư viện được quản lý chặt chẽ, các loại sổ sách trong thư viện đóng thành tập, bọc và tu sửa thường xuyên để đảm bảo mỹ thuật và sử dụng thuận tiện, lâu dài.

– Bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật của thư viện thường kỳ.

– Sắp xếp sách khoa học, đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản. Với một thư viện mà vốn sách báo còn khiêm tốn, chúng tôi tổ chức sắp xếp sách báo trên giá theo đăng ký cá biệt.

 1. c) Kiểm kê thanh lý:

– Tổ chức kiểm kê, thanh lý sách, báo, truyện 1 năm 1 lần vào cuối năm học.

– Mỗi lần kiểm kê đều có biên bản thanh lý theo đúng nghiệp vụ thư viện.

5)Về nghiệp vụ

– Đề ra các hoạt động cụ thể trong năm học.

– Tất cả các ấn phẩm trong thư viện đều được đăng ký, phân loại, mô tả, theo đúng nghiệp vụ thư viện.

– Cán bộ thư viện phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường với tổ chức công tác thư viện để thực hiện tốt việc bổ sung sách và tuyên truyền, giới thiệu sách.

– Bố trí, sắp xếp quản lý thư viên khoa học để phục vụ giáo viên và học sinh nhanh chóng, thuận tiện.

– Thực hiện kế hoạch mua sách và đặt báo theo đúng quy định.

6)Kinh phí hoạt động

– Thực hiện đúng mức kinh phí cho hoạt động thư viện( 10% tổng ngân sách cho cho giáo dục)

– Sử dụng kinh phí vào mục đích sau :

+ Mua sắm thiết bị thư viện.

+ Mua sắm cơ sở vật chất của thư viện.

+ Mua sách, truyện, sổ sách cho thư viện.

+ Đặt báo.

+ Bảo dưỡng, tu sửa thư viện định kỳ.

7)Tổ chức hoạt động của thư viện

– Phổ biến nội quy thư viện, lịch đọc của giáo viên, học sinh, hướng dẫn học sinh vào thư viện đọc sách theo đúng thời gian quy định.

– Hàng tháng tổ chức họp giao ban giữa tổ thư viên với mạng lưới cộng tác viên thư viện.

– Cán bộ thư viện báo cáo về tình hình hoạt động của thư viện, tình hình đọc mượn sách của giáo viên và học sinh, nêu kiến nghị của thư viện.

– Bố trí thời khóa biểu để mỗi lớp có một tiết /tuần đến thư viện đọc và làm theo sách báo. Phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả đồng thời với việc quản lý chặt chẽ, đàm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện.

– Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh, một lần/ tháng vận động , hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức như: tổ chức thi tìm hiểu kiến thức các môn học, triển lãm, trưng bầy sách , thi kể chuyện, giới thiệu sách, bình sách, thi vui đọc sách viết và trình bày bài thu hoạch sau khi đọc sách.

– Tổ chức đọc sách tại chỗ cho học sinh.

– Khuyến khích học sinh từng lớp thành lập tủ sách.

– Tổ chức đợt vận động tặng sách thư viện.

– Giới thiệu sách mới khi bổ sung sách trên bản tin thư viện.

– Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề 2 lần trong một năm học.

– Tổ chức thi tìm hiểu sách, báo.

– Tổ chức các buổi triển lãm sách theo chủ đề và các hoạt động ngoại khóa khác.

– Kết hợp với các tổ chuyên môn phục vụ công tác chuyên môn.

– Sưu tầm các bài báo liên quan đến chương trình, nhằm phục vụ tốt hoạt động giảng dạy.

 

CÔNG TÁC THÁNG

THÁNGNỘI DUNG CÔNG VIỆCPHÂN CÔNGGHI CHÚ
 

 

 

 

 

 

THÁNG 9

– Thành lập tổ công tác thư viện, mạng lưới cộng tác viên thư viện

– Công bố lịch làm việc của Thư viện trường.

– Kiểm kê sách chuẩn bị phục vụ Giáo viên và Học sinh

– Lập các loại sổ sách quản lý thư viện

– Hướng dẫn học sinh lớp 6 sử dụng thư viện

– Đặt báo quý 4

– Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề.Giới thiệu phương pháp đọc sách.

– Triển khai lịch đọc sách của học sinh.

– Cho giáo viên mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ.

– Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

– Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện.

– Thực hiện việc xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu.

– Lập báo cáo thống kê theo quy định.

– Họp giao ban

BGH

 

CBTV

Tổ công tác thư viện và mạng lưới CTV

CBTV, CTV

CBTV, CTV

CBTV,

 

CBTV, CTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV

 

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV, TỔ TV, GVCN

 
 

 

 

 

 

THÁNG 10

– Bổ sung sách tham khảo, sách nghiệp vụ cho GV, sách tham khảo, sách truyện cho học sinh.

– Tiếp tục hoàn chỉnh kho sách và góp ý kiến với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm về việc tuyên truyền, động viên các em học sinh mượn sách theo quy định của thư viện

– Giới thiệu sách theo chủ đề chào mừng ngày giải phóng thủ đô.

– Tiếp tục ghi chép các loại sổ sách thư viện.

– Đóng dấu, vào sổ.

– Tổ chức phong trào “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời”

– Bổ sung các loại sách giáo dục đạo đức.

– Tổ chức cho học sinh mượn đọc sách, truyện vào các ngày hàng tuần.

– Tổ chức xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu mới và cũ.

– Họp giao ban.

CBTV

 

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV

 

BGH

CBTV,mạng lưới CTV

GVCN

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

TỔ TV, CBTV

 
    

 

 

 

 

THÁNG 11

– Tiếp tục việc phục vụ giáo viên và học sinh mượn, đọc sách.

– Thu sách ủng hộ thư viện.

 

– Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề : Biết ơn Thày, Cô.

 

– Phân loại tổng hợp, đóng dấu sách ủng hộ thư viện của Học sinh.

– Tổ chức cho học sinh mượn đọc sách, truyện vào các ngày hàng tuần.

– Bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.

– Họp giao ban tháng 11.

 

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

TPT,CBTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV, TỔ TV

 
 

 

 

 

 

 

THÁNG 12

– Thông báo kết quả thu sách đợt vận động tang sách lần 1, tuyên dương những lớp tích cực ủng hộ sách thư viện .

– Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của Thư viện Nhà trường phục vụ học kỳ 1.

– Lên kế hoạch mua sách phục vụ hoạt động học tập và giảng dạy HK II.

– Đặt báo quý 1

 

– Tổ chức thi kể truyện về anh bộ đội cụ Hồ, tìm hiểu về anh bộ đội cụ Hồ.

 

– Họp giao ban

BGH

 

 

CBTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

TPT, CBTV

 

CBTV,GVCN

 

TỔ TV, CBTV

 
 

 

 

THÁNG 1

– Sơ kết cuộc thi tìm hiểu về anh Bộ Đội Cụ Hồ qua sách, báo.

– Mua sách phục vụ hoạt động vào học kỳ II

 

– Vào sổ, phân loại, dán tem.

– Thống kê các loại sách còn thiếu mà giáo viên phản ánh để báo cáo Nhà trường bổ sung thêm.

– Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

– Giới thiệu sách tháng 1.

– Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa phục vụ kỳ 2.

– Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc

– Họp giao ban

TPT, CBTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV, GVCN

 

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBT V

CBTV

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV, GVCN

 
 

 

THÁNG 2

– Tuyên truyền, giới thiệu sách, tài liệu về ngày thành lập Đảng 3/2.

– Giới thiệu sách mới lên bảng tin.

– Tuyên dương cá nhân, tập thể tích cực đọc sách.

– Họp giao ban tháng 2.

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV

CBTV

 

BTV, CTV

 

 
 

 

 

THÁNG 3

– Tổ chức triển lãm sách chủ đề : “Lịch sử Việt Nam”

– Thi kể chuyện về gia đình : bà, mẹ, cô… và gương các bạn gái chăm ngoan.

– Tổ chức sưu tầm tài liệu về ngày thành lập Đoàn 26/3

– Giới thiệu, sưu tầm sách theo chủ đề.

– Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

– Vệ sinh thư viện.

– Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.

– Chuẩn bị sách, lập danh mục sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

– Đặt báo quý 2.

– Họp giao ban tháng 3

BTV, CTV

 

CBTV, Tổ thư viện

 

Tổ thư viện

CBTV

BTV, CTV, CBTV, TỔ TV

CBTV,mạng lưới CTV

Lao Công, CBTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

BTV, CTV, CBTV, TỔ TV

 

 
 

 

 

THÁNG 4

– Chuẩn bị ôn tập cuối năm, thu hồi sách.

– Chuẩn bị kế hoạch hoạt động hè.

– Giới thiệu tài liệu tham khảo về ngày giải phóng miền Nam.

– Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thư viện.

– Tổ chức đợt phát động tặng sách Thư viện đợt 2.

– Họp giao ban.

 

 

 

 

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

BGH, CBTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

TỔ TV,GVCN,

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5

– Tổ chức thực hiện về Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Thu, phân loại, đóng dấu sách tặng thư viện đợt 2.

– Bảo quản, tu sửa, dán bìa.

– Thanh lý sách cũ, nát.

-Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

– Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

– Thu hồi toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo của giáo viên và học sinh.

– Kiểm kê tình hình kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong dịp nghỉ hè.

– Tiếp tục giới thiệu phát hành  sách giáo khoa phục vụ năm học tới.

– Thông qua kế hoạch hoạt động hè, tổng kết hoạt động thư viện trong cuộc giao ban . Rút kinh nghiệm cho năm học sau.

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

Tổ thư viện

CBTV, TỔ TV

 

CBTV, TỔ TV

 

 

Thanh tra nhà trường

 

 

CBTV, TỔ TV

 

BTV, CTV, CBTV, TỔ TV

 

 
 

 

THÁNG 6

 

 

– Nghỉ hè

– (Tổ chức việc bảo quản kho sách, tài liệu, tài sản, các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.)

 

 

 

 

CBTV, TỔ TV

 
 

 

THÁNG 7

– Tổ chức cho học sinh đọc sách vào những ngày nghỉ hè.

– Sinh hoạt chuyên đề : “Học hè như thế nào cho hiệu quả”

– Họp giao ban

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

CBTV,mạng lưới CTV

 

 
 

 

 

 

THÁNG 8

– Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý sách trong thư viện.

– Vệ sinh kho sách, kiểm tra kho sách và tài liệu trong kho.

– Chuẩn bị sách cho năm học mới.

– Cung ứng sách giáo khoa cho học sinh.

– Lập kế hoạch dự trù kinh phí, báo cáo với Nhà trường mua sắm các loại sổ sách phục vụ công tác của cán bộ thư viện, sách giảng dạy phục vụ giáo viên.

– Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa và sách tham khảo phục vụ năm học mới.

– Tiếp tục cho học sinh đọc sách.

– Tổ chức cuộc thi phê bình sách.

– Trao giải thưởng cho những bài viết đoạt giải.

– Tổng kết hoạt động hè, giao ban.

CBTV,mạng lưới CTV

 

Lao công

 

CBTV,mạng lưới CTV

 

Tổ TV, CTV

BGH, Tổ TV, CTV

 

Tổ TV, CTV

 

Tổ TV, CTV

 

Tổ TV, CTV

CBTV

BGH, Tổ TV, CTV

BGH, Tổ TV, CTV

 

 

   

                                                                       

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

CBTV

 

 

 

BGH NHÀ TRƯỜNG

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đinh Thị Phương Anh