Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm THCS Lương Yên năm học 2019 – 2020

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác đảm bảo ATTP, phòng chống

ngộ độc thực phẩm năm học 2019- 2020

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế- Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học (Thông tư 13); công văn số 3672/SGDĐT-CTTT ngày 23/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, đảm bảo ATTP trong trường học. Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế học đường năm học 2019-2020.

          Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Lương Yên và tình hình thực tế của nhà trường.

          Ban giám hiệu trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch  triển khai đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm học 2019- 2020 như sau:

I . Mục tiêu:

1. Nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy định về ATTP cho CBGV,CNV và phụ huynh, học sinh.

2. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh biết được nguy cơ, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, biết cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

3. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học.

II. Nội dung:

     1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

– Triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, tránh sử dụng thực phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tham gia mít tinh phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

          – Tổ chức các buổi ngoại khóa, nói chuyện, thảo luận về công tác VSATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

– Nghiêm túc thực hiện Luật An toàn thực phẩm.

          – Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

– Sử dụng nước uống tinh khiết cho học sinh có đầy đủ hồ sơ của cơ sở cung cấp nước uống và được cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ xác nhận nước uống đủ tiêu chuẩn VSATTP. Xét nghiệm nước uống học sinh 2 lần/năm học.

– Duy trì tổng vệ sinh hàng ngày, hàng tuần.

     2. Công tác kiểm tra, báo cáo:

          – Tăng cường công tác tự kiểm tra đảm bảo về các quy định an toàn thực phẩm,phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường.

          – Phối hợp với Trung tâm y tế quận, trung tâm y tế phường thực hiện kiểm tra vệ sinh, công tác y tế trường học định kỳ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo y tế trường học Thành phố.

III. Phân công thực hiện.

– Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và công tác vệ sinh môi trường.

– Tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý về ATTP tiến hành thanh kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất theo quy định. Tiếp thu và khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại

– Kịp thời xử lý những tồn tại không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường, đề xuất, kiến nghị với cấp trên, chủ động có giải pháp khắc phục, phòng ngừa;

– Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định mọi vấn đề liên quan VSATTP trong khu vực trường hoc; Báo cáo quý nộp vào ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo quý 4 gộp vào báo cáo năm nộp vào ngày 10/12.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định về mọi vấn đề liên quan VSATTP trong khu vực trường học;

          Cán bộ phụ trách y tế, 20 GVCN các lớp và các ban ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch theo sự phân công của Ban chỉ đạo VSATTP nhà trường.

Nơi nhận:  – Phòng GD&ĐT; (Báo cáo)  – BGH;(Chỉ đạo thực hiện)  – TPT, Y tế; (thực hiện)  – WebsiteTrường;  – Lưu: VT.             HIỆU TRƯỞNG