KẾ HOẠCH Phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS trường THCS Lương Yên năm 2019

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG YÊN  

Số:     /KH-THCSLY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
Quận Hai Bà Trưng, ngày 22 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

trường THCS Lương Yên năm 2019

          Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn quận năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-PGD&ĐT ngày 21/01/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

ngành giáo dục Quận năm 2019.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

          Trường THCS Lương Yên xây dựng kế hoạch phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS của nhà trường năm 2019 như sau:

          I. MỤC TIÊU

          – Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS đối với bản thân, gia đình và xã hội, để từ đó cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để Ma túy, Mại dâm có cơ hội xâm nhập vào trường học. 

          – Tăng cường các hoạt động phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

          – Phấn đấu 100% không có trường hợp sử dụng Ma túy, Mại dâm, nhiễm HIV/AIDS trong nhà trường.

          II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

          1. Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, Ma túy, Mại dấm

          – Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, thay đổi hành vi phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, nâng cao hiểu biết đầy đủ về dự phòng lây nhiễm HIV và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

        – Tổ chức truyền thông trực tiếp, lồng ghép truyền thông và cập nhật thông tin qua các kênh truyền hình, đài, báo, webside, cổng thông tin điện tử của trường bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh trong các giờ học chính khóa, ngoại khóa và nhân sự kiện đặc biệt là Tháng cao điểm, Tháng hành động Quốc gia và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, …, về Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS.

        – Tổ chức các hoạt động phối hợp với công an, cơ quan địa phương, phụ huynh học sinh trong phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS, phù hợp với đối tượng học sinh trong triển khai các hoạt động phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS.

        – Thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

        2. Can thiệp giảm tác hại

        – Tăng cường kết nối, phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

        – Tăng cường năng lực cho cán bộ, giáo viên        về phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS.

        – Tuyên truyền về phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS và chương trình can thiệp giảm tác hại tại nhà trường.

        – Lồng ghép nội dung truyền thông phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống Mại dâm, phòng chống ma túy, đặc biệt là vấn đề ma túy tổng hợp.

        3. Tăng cường năng lực cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS

        – Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

        – Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS.

Tổng kết đánh giá hàng năm về công tác phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Trên cơ sở kế hoạch chung của Ngành và kế hoạch của quận tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể của nhà trường, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS và hoàn thành chỉ tiêu các kế hoạch được giao.

– Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của nhà trường.

          – Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

          – Tổng kết đánh giá hang năm về công tác quản lý, điều hành công tác phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS của Ban chỉ đạo và của các thành viên

          – Tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên chuyên trách  phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS về  nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý chương trình phòng, chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS

          – Tổ chức cho học sinh kí cam kết không liên quan đến các tệ nạn xã hội và có xác nhận phối hợp quản lí của gia đình học sinh theo từng năm học.

          – Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do Sở GD&ĐT, địa phương tổ chức, phát động. 

          – Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, giáo viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Nơi nhận: – Phòng GD&ĐT; (Báo cáo) – BGH;(Chỉ đạo thực hiện) – TPT, Y tế; (thực hiện) – WebsiteTrường; – Lưu: VT.             HIỆU TRƯỞNG