Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2021