Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS     Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng năm học 2019-2020; căn cứ Công văn số 3904/SGDĐT-GDPT ngày 09/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS, Phòng GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ và 05 giải pháp cơ bản của toàn ngành, trong đó tập trung hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn quận thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2019-2020 như sau:

A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp THCS theo hướng hợp lí và hiệu quả; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh (HS); nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CT GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CT GDPT 2018; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy học (PPDH), hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá (KTĐG) HS; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

Phòng GDĐT quận tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức thực hiện việc sắp xếp các cơ sở GDPT theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 /01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với đặc thù của GDPT; bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của bộ GDĐT hướng dãn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDPT.

  Việc rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triểnkhai CT GDPT 2018; củng cố và phát triển các trường có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăngcường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên thư viện, đưa văn hóa đọc tới HS một cách thân thiện và hiệu quả. Đăng ký danh hiệu thư viện trực tuyến đúng thời gian quy định. Đổi mới công tác kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút HS đến trường; tổ chức cho CBGV, nhân viên và HS tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho quận.

  b. Tổ chức thanh tra, kiểm tra sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT 2018. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lí thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu GV tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

  c. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho HS, đặc biệt là HS dân tộc thiểu số theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố.

3. Phòng GDĐT chủ động tham mưu UBND quận tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/08/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2019-2020 quận Hai Bà Trưng công nhận mới 03 trường THCS đạt chuẩn quốc gia là trường THCS Lê Ngọc Hân, THCS Quỳnh Mai, THCS Tây Sơn, hoàn thành công nhận lại 04 trường đã được công nhận theo kế hoạch: THCS Hà Huy Tập, THCS Nguyễn Phong Sắc, THCS Trưng Nhị, THCS Vĩnh Tuy.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017), tập trung vào nội dung:

a. Tiếp tực rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn hoc, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

  b. Xây dựng kế giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp HS vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thục hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT; Công văn số 10801/SGDDT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDDT; gắn với việc thực hiện CT GDPT 2018.

  Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện, được phòng GDĐT xác nhận và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

  Dạy học tự chọn được thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 và Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007.

  2. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 08 tiết, mỗi tuần học không quá 06 ngày. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục tăng cường cần tập trung vào việc phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực HS;…

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

a. Đối với tiếng Anh

– Phòng GDĐT tiếp tục nâng cao năng lực GV về trình độ tiếng Anh,  PPDH, nghiệp vụ sư phạm và điều kiện cơ sở vật chất để mở rộng số trường, tăng số lớp và số HS thực hiện CT mới môn Tiếng Anh hệ 10 năm; tăng cường huy động các điều kiện về GV và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số HS đã hoàn thành CT mới lớp 5 vào học tiếp CT mới ở lớp 6. Khai thác hiệu quả các thiết bị trong phòng học ngoại ngữ ở trường THCS Vân Hồ và THCS Hai Bà Trưng;

– Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016;

– Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

b. Đối với tiếng Pháp ở trường THCS Trưng Nhị

– Trường THCS Trưng Nhị tiếp tục duy trì triển khai việc giảng dạy tiếng Pháp với 02 CT chính thức: Ngoại ngữ 1 và song ngữ theo các văn bản chỉ đạo hiện hành. Duy trì số lượng HS theo học tiếng Pháp ổn định. 

– Tăng cường hợp tác quốc tế với cộng đồng Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới PPDH và KTĐG, chú trọng bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV tiếng Pháp. Tăng cường sử dụng bộ tư liệu số hóa từ lớp 6 đến lớp 9 môn Toán bằng tiếng Pháp tại các lớp song ngữ tiếng Pháp.

– Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ. Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học bằng tiếng Pháp, tăng cường hình thức học tiếng Pháp gắn với thực tiễn.

c. Đối với các ngoại ngữ khác

– Tiếp tục tổ chức dạy tiếng Nhật (là môn ngoại ngữ 2) đối với các trường THCS Tô Hoàng, Lê Ngọc Hân, Vân Hồ; Thực hiện dạy tiếng Nhật năm đầu tiên đối với các trường THCS Đoàn Kết, Hai Bà Trưng, Nguyễn Phong Sắc.

– Tiếp tục dạy thí điểm tiếng Hàn ngoại ngữ 2 tại trường THCS Ngô Gia Tự theo Kế hoạch số 710/KH-BGDĐT ngày 26/9/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai thí điểm môn tiếng Hàn ngoại ngữ 2 cấp THCS giai đoạn 2016-2024.

d. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế; chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương thức dạy học, KTĐG tích cực của các nhà nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường phổ thông nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của HS phổ thông

  6. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích cực giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho HS theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019; công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú ý hỗ trợ HS có hoàn cảnh đặc biệt.

  7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

  8. Chỉ đạo các trường THCS tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp HS làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận PPDH và giáo dục; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lí; khuyến khích HS tham gia các câu lạc bộ sở thích. Chỉ đạo việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018  của Chính phủ.

Khuyến khích tổ chức, thu hút HS tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực HS như: văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ HS và HS, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có HS tham gia.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chú trọng hướng dẫn HS ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên HS tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Chỉ đạo các trường THCS thực hiện thông báo kết luận số 158/TB-BGDĐT ngày 4/3/2019 của Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HS theo quy định của Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo các cơ quan quản lí trực tiếp vào cuối năm học.

10. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

a. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kỹ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

b. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

c. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

a. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. Thực hiện nghiêm không tổ chức việc ôn luyện, tổ chức thi, kiểm tra, sát hạch dưới mọi hình thức để xếp lớp đối với học sinh đầu năm học;

b. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

c. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao và cập nhật yêu cầu đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng HS và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

d. Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

đ. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của Sở, Phòng GD ĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn  về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên trang mạng“Trường học kết nối” và hình thức ôn luyện trực tuyến online 7 môn văn hóa lớp 8, 9 THCS về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

– Đẩy mạnh việc duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, coi trọng việc giúp đỡ HS học tập yếu, kém. Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề rà soát chất lượng môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho HS lớp 9 tháng 3-4/2020), kiểm tra chung học kỳ I, II với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (và môn thứ 4) lớp 9 theo tiến độ cho toàn quận, tổ chức chấm chéo và rút kinh nghiệm giữa các nhà trường cũng như việc chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng cho đổi mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Để thay đổi theo hướng tích cực, tiếp tục đổi mới PPDH và KTĐG đạt hiệu qur cao ở các trường, cần tập trung cụ thể như sau:

– Lãnh đạo nhà trường phải gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới PPDH, KTĐG. Hiệu trưởng phải nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, GV, HS nhà trường. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ và GV. Tổ chức KTĐG, ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện. Duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các trường THCS trên địa bàn.

– GV phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các PPDH. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho HS. HS được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dân của GV; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn; trung thực trong học tập…

– Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của HS. Đổi mới việc KTĐG môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng chấm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của HS…

– Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí về đổi mới PPDH và KHĐG; đổi mới nội dung sinh hoạt tôt chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài giảng, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc nhứng PPDH, cách thức tổ chức lớp học hiệu quả cho các nội dung đó.

12. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức tốt cuộc thi giáo viên dạy giỏi môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh. Chuẩn bị thật tốt về tâm lý và kiến thức, kỹ năng cho học sinh, truyền thông tới CMHS về việc thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

13. Tiếp tục dạy học và hoàn thành việc chỉnh lí, bổ sung Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch-văn minh cho học sinh Hà Nội. Triển khai đại trà tài liệu Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh lớp 6 và tiếp tục giảng dạy thí điểm tài liệu này ở các lớp 7, 8, 9 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dạy đại trà cho các khối lớp.

14. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc dạy bổ trợ tiếng Anh trong các trường THCS có đủ điều kiện và nhu cầu tự nguyện của HS và CMHS.

15. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.Triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinh.

III. Tích cực triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Phòng GDĐT thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất ở UBND quận về việc triển khai chương trình GDPT năm 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 334/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 và Kế hoạch số 3077/KH-SGD ĐT ngày 18/7/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiệnchương trình GDPT trong đó tập trung vào những vấn đề sau:

1. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND quận ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và phù hợp với kế hoạch của Sở GD ĐT; xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông, trình UBND quận để xem xét, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chương trình GDPT 2018.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, Sở GD ĐT về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, tổ chức cho toàn thể CBQL, GV nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình GDPT mới.

3. Tổ chức thực hiện dạy học thực nghiệm nội dung giáo dục địa phương về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp, … của địa phương, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc theo Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và đào tạo.

4. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu GV ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ; xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng GV thực hiện chương trình GDPT năm 2018 phù hợp với kế hoạch của Bộ GDĐT.

5. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của địa phương thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình GDPT năm 2018). Chỉ đạo các trường THCS sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, thực hiện chương trình GDPT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

6. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS, CMHS và cộng đồng xã hội về chương trình, SGK giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình GDPT.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông tại địa phương., báo cáo về Sở GDĐT cùng với báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học

IV. Phát triển đội ngũ

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ

a. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai việc tập huấn về nội dung do Bộ, Sở GDĐT tập huấn cho GV cốt cán. Chú trọng việc tập huấn về chương trình GDPT 2018; về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS; giảng dạy giáo dục ATGT…;

b. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viênvề chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho GV THCS. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”, online trực tuyến;

c. Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” tại nhà trường. (Tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên Tiếng Anh chưa đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc; Rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đã đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo chuẩn quốc tế, từ đó tổ chức các lớp bồi dưỡng trong và ngoài nước để nâng chuẩn theo chuẩn quốc tế cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn quận. 

d. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường, cụm trường THCS dựa trên nghiên cứu bài học; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” (không gian quản lí của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tăng cường quản lí đội ngũgiáo viên, cán bộ quản lý

a. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS chủ động rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục. Thành lập tổ tư vấn, bố trí cán bộ, GV làm công tác tư vấn tâm lý, tập huấn, cấp chứng chỉ cho cán bộ, GV làm công tác tư vấn theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

b. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.

c. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục  và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, tăng cường phân luồng HS sau THCS.

2. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 cấp Quận.

VI. Đổi mới công tác quản lí

1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường THCS; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phòng GDĐT và các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lý, từng chức danh quản lý theo quy định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các trường THCS. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lý.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT với các trường THCS công lập, ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các trường THCS thuộc quận, các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trưởng phòng GDĐT chịu trách nhiệm cho ý kiến, đề xuất thực hiện các đề án liên kết giảng dạy ngoại ngữ; trực tiếp thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án của đơn vị và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận và trước Sở GDĐT. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chương trình có chất lượng; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT, Sở GDĐT cuối năm học.

3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm nghiêm tcus, chặt chẽ, việc thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục.

4. Quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ và Quyết định 22/2012 của UBND thành phố, việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

VII. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học, hướng dẫn việc ôn tập và tự kiểm tra trực tuyến online 7 môn văn hóa lớp 8, 9 THCS nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao…

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; 100% số trường THCS sử dụng sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử, học bạ điện tử qua hệ thống ESAM.

3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu và cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về trường, lớp, học sinh, giáo viên…toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý bằng hình thức trực tuyến.

VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trường, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục; tuyên tuyền những kết quả đạt được trong xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Động viên đội ngũ GV, CBQL, giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị điều kiện đổi mới CT GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, khích lệ các thầy cô giáo, HS phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

IX. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật HS theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các nhà trường có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục.Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

C. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn dân về giáo dục. Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”.

2. Tham mưu, đề xuất UBND quận xây dựng chương trình giáo dục địa phương theo Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT. Đổi mới phương thức bồi dưỡng GV, tổ chức chuyên đề chuyên môn của quận, đảm bảo chủ động, bám sát và phù hợp với thực tế bộ môn, địa phương.

3. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học. Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; rà soát, kiểm kê đồ dùng dạy học hiện có, sắp xếp bảo quản và sử dụng có hiệu quả các đồ dùng dạy học, thư viện. Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng; tiếp tục đổi mới phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

4. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức tốt Hội nghị viên chức đầu năm học và thông qua các qui định của Bộ, Sở GDĐT; thống nhất các quy chế của nhà trường, qui định dạy thêm, học thêm, thu chi tài chính, … trên tinh thần tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm của Hiệu trưởng.

5. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnhhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mở rộng nội dung, tiếp tục thực hiện cuộc vận động“Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung và giảng dạy Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống Thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội. Tổ chức giảng dạy đại trà lớp 6 Bộ tài liệu Giáo dục an toàn giao thông chohọc sinh Hà Nội và tiếp tục thí điểm, hoàn thiện và dạy đại trà cho các khối lớp khác.

6. Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động: “Ngày chuyên môn”, tổ chức các chuyên đề bộ môn trong toàn quận. Phát huy và nhân rộng mô hình Ngày chuyên môn/tháng. Đánh giá việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh và tập trung xây dựng trường Chuẩn quốc gia.

7. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, ngoài giờ lên lớp, cải tiến sinh hoạt tập thể, có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tiêu cực xâm nhập học đường. Công khai các đơn vị, cá nhân được cấp phép dạy thêm trong và ngoài nhà trường trên cổng thông tin điện tử của ngành và các nhà trường.

8. Tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa, các môn khoa học, các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Khuyến khích các trường tổ chức thi Olympic ở khối 6,7,8 trên tinh thần tự nguyện, không thu phí và có báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo, xin phép UBND quận. Tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ rà soát, kiểm tra học kỳ theo đề chung của toàn quận và quan tâm đến đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích nhà trường thực hiện đề án Dạy bổ trợ và tăng cường ngoại ngữ cho học sinh các khối lớp trên tinh thần tự nguyện của CMHS và học sinh. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình, đề án được duyệt theo đúng quy trình. Sở GD ĐT tổ chức thẩm định chương trình, đề án và thành lập các đoàn kiểm tra về công tác Dạy bổ trợ và tăng cường ngoại ngữ cho học sinh. Tăng cường trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng nhà trường trước lãnh đạo các cấp và cha mẹ học sinh.

10. Làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Bám sát cơ sở – Kỷ cương trong quản lý – Thực chất trong đánh giá”. Cán bộ quản lý tích cực tham gia dự giờ thăm lớp và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động dạy và học. Cải tiến công tác thông tin hai chiều thông qua việc sử dụng hiệu quả Internet. Đổi mới công tác thi đua, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong toàn ngành.

Trên đây là hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn quận lập kế hoạch cụ thể cho nhà trường để triển khai thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS. Trong quá trình thực hiện, những vấn đề nảy sinh cần báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo quận (qua bộ phận THCS) để kịp thời hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận: Sở GDĐT Hà Nội;UBND Quận;Đ/c Trưởng phòng;Các trường THCS;Lưu VT, bộ phận THCS.   KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   (đã ký)     Nguyễn Thị Thu Hiền

LỊCH TRIỂN KHAI

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẤP THCS

NĂM HỌC 2019 – 2020

(Kèm theo Hướng dẫn số         /PGDĐT ngày    /9/2019 của Phòng GDĐT quận)

* Tháng 8/2019

1. Bồi dưỡng chuyên môn và các lớp tập huấn cho CBQL, giáo viên.

2. Tổng kết năm học 2018-2019 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

3.Tham gia các cuộc tập huấn do Bộ, Sở, Phòng Giáo dục tổ chức.

4. Đăng kí chuẩn PCGD, XMC các mức độ năm 2019.

5. Họp Giáo vụ đầu năm các bộ môn do Sở GDĐT tổ chức

6. Phát hành hồ sơ sổ sách chuyên môn.

7. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch dạy học. Phòng GD&ĐT xác nhận kế hoạch dạy học.

8. Thực hiện giảng dạy thí điểm tài liệu Giáo dục ATGT lớp 7, 8, 9.

9. Thực hiện biên chế năm học mới từ 15/8/2019

* Tháng 9/2019

1. Khai giảng năm học mới. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

2. Triển khai kế hoạch trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2019-2020 đối với các trường THCS Lê Ngọc Hân, THCS Quỳnh Mai, THCS Tây Sơn và công nhận lại trường Chuẩn Quốc gia năm học 2019 -2020 đối với các trường THCS Hà Huy Tập, Vĩnh Tuy, Nguyễn Phong Sắc, Trưng Nhị (phòng GDĐT gửi báo cáo về Sở trước 15/9). Đón đoàn của Sở khảo sát tiến độ xây dựng và kiểm tra công nhận và công nhận lại trường THCS đạt chuẩn Quốc gia.

3. Tiếp tục phát động các cuộc vận động đã nêu trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, các trường triển khai kế hoạch các cuộc vận động và tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

4. Phát động tháng An toàn giao thông và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục trật tự an toàn giao thông. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh theo kế hoạch. Kiểm tra đột xuất về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông.

5. Triển khai Hội nghị hướng dẫn chuyên môn cấp THCS.

6. Tổ chức chuyên đề tháng 9.

7. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

8. Hoàn thành việc thí điểm bộ tài liệu Giáo dục ATGT lớp 7, 8, 9.

9. Họp Ban đại diện CMHS, triển khai các hoạt động giáo dục.

10. Thực hiện quy trình cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020.

11. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm trachuyên môn và kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra phổ cập giáo dục.

12. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống Phổ cập giáo dục.

13. Hội nghị CBVC các nhà trường. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

14. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2018 -2019 theo lịch quy định.

* Tháng 10/2019

1. Thi giáo viên dạy giỏi môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh cấp trường.

2. Tổ chức chuyên đề tháng 10. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

3. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49.

4. Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 46 cấp Thành phố.

5. Phòng GDĐT nộp về Sở đăng kí danh hiệu thi đua cấp TP (ngày 25/10).

6. Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận (nếu có).

7. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra chuyên môn và kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra phổ cập giáo dục.

8. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức tại các nhà trường.

9. Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Học tập suốt đời”.

10. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2018 -2019 theo lịch quy định.

* Tháng 11/2019

1. Thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống Thanh lịch văn minh theo lịch.

2. Tham gia thi IMSO quốc tế; Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS cấp quận (nếu có).

3. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp Quận.

4. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra chuyên môn và kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra phổ cập giáo dục.

5. Tham dự Ngày hội Hiến máu tình nguyện toàn ngành.

6. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

7. Các trường nộp báo cáo giữa học kỳ I (trước 10/11).

8. Thực hiện chuyên đề tháng 11.

* Tháng 12/2019

1. Kiểm tra chung các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn trắc nghiệm học kỳ I lớp 9; Các trường tổ chức kiểm tra học kỳ I; Sơ kết các cuộc vận động.

2. Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2019; Tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

3. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra chuyên môn và kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra và sơ kết công tác Phổ cập giáo dục năm 2019.

4. Kiểm tra về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học tại các nhà trường.

5. Các trường nộp báo cáo sơ kết học kỳ I, nghỉ học kỳ I (ngày 27/12); thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II (từ 30/12).

Tháng 1/2020

1. Tham gia thi HSG các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9, thi nghề phổ thông.

2. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và chuyên môn theo kế hoạch; kiểm tra công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, kiểm tra phổ cập giáo dục.

3.Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS Trung học cấp thành phố (nếu có)

4. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

5. Tổ chức các chuyên đề chuyên môn và kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia.

6. Tổng kết công tác PCGD 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

* Tháng 2/2020

1. Dự khai mạc và tham gia thi GVDG cấp thành phố môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

2. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và chuyên môn theo kế hoạch.

3. Thực hiện chuyên đề tháng 2

* Tháng 3/2020

1. Thi GVDG cấp thành phố môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh.Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

2. Tổ chức tốt “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày 26/3.

3. Thi Toán Hà nội mở rộng – HOMC

4. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và chuyên môn theo kế hoạch.

5. Các trường nộp báo cáo giữa học kỳ II (trước 08/3).

6. Thực hiện chuyên đề tháng 3

* Tháng 4/2020

1. Tham dự tổng kết thi HOMC, Hội thi GVDG môn Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh cấp Thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức.

2. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM theo lịch.

3. Kiểm tra các đơn vị về công tác PCMT.

4. Phòng GDĐT kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch. Đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và chuyên môn theo kế hoạch và kiểm tra trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

5. Các trường nộp sáng kiến kinh nghiệm.

6. Thực hiện chuyên đề tháng 4

7. Kiểm tra chung các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 1 môn trắc nghiệm học kỳ II lớp 9.

* Tháng 5/2020

1. Đón đoàn của Sở GD kiểm tra thi đua các trường khen cao; các trường đạt chuẩn Quốc gia…

2. Kiểm tra học kỳ II; xét tốt nghiệp THCS; tổng kết năm học …

3. Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

4. Nộp kết quả điểm THCS (trước 30/5/2020). Xét tốt nghiệp THCS.

5. Làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

6. Nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt danh hiệu thi đua.

7. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6.

* Tháng 6/2020

1. Nộp báo cáo tổng kết năm học (trước 5/6).

2. Tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

3. Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua (trước 15/6).

4. Triển khai kế hoạch hoạt động hè 2020.

5. Phát động tháng cao điểm PCMT và các TNXH, cao điểm là ngày 26/6/2020 – ngày toàn dân PCMT.

* Tháng 7/2020

1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; Sở kiểm tra hoạt động hè.

2. Sở xét duyệt thi đua.

3. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

4. Triển khai công tác tuyển sinh lớp đầu cấp.

———————————