Hướng dẫn thông tin tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Thành Phố Hà Nội, giai đoạn 2020 – 2025