Học sinh Lương Yên nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19