Học sinh lớp 8A5 tham gia trải nghiệm Bảo tàng Lịch sử và chăm sóc Đền Cơ Xá