Học sinh lớp 7A3 và 7A4 học trải nghiệm tại Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam.