Giáo viên trường THCS Lương Yên tham gia thi trực tuyến tìm hiểu 1010 Thăng Long Hà Nội