Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn liền với phòng chống dịch Covid