Dạy học trên truyền hình Tiếng Anh lớp 7 ngày 19/3/2020 – Unit 8.