Dạy học trên truyền hình ngày 19/3/2020 môn Tiếng Anh lớp 9 – Unit 8. Học sinh lớp 9 cùng học nhé.