Đại hội chi đội lớp 9A5 trường THCS Lương Yên năm học 2020 – 2021

 Liên đội Trường THCS Lương Yên lập Kế hoạch để tổ chức Đại hội Chi đội cho 23 lớp năm học 2020– 2021. Dự và chỉ đạo đại hội có cô Đỗ Thị Phương Mai – Tổng phụ trách đội và các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp.

            Đại hội Chi đội lớp 9A5đã tiến hành đánh giá hoạt động của Chi đội năm học 2019– 2020. Thông qua Đại hội Chi đội, phát huy vai trò tự quản, tập trung dân chủ của đội viên nhằm củng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức Đội. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi đội năm học 2019- 2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020– 2021 Bầu ra Ban chỉ huy Chi đội năng động – nhiệt tình, có khả năng điều hành triển khai các nội dung, phong trào của Đội năm học 2020– 2021

Phát huy thành tích đạt được của Chi đội trong năm học qua. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Chi đôi 7A1 do cô  giáo Hồ Thị Ngọc  làm chủ  nhiệm quyết tâm thực hiện tốt chủ đề của năm học và 5 chương trình công tác đội. Chi đội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với Chủ đề năm học “Thiếu nhi thủ đô, tự hào truyền thống, tiến bước lên đoàn””

 

 Liên đội Trường THCS Lương Yên lập Kế hoạch để tổ chức Đại hội Chi đội cho 23 lớp năm học 2020– 2021. Dự và chỉ đạo đại hội có cô Đỗ Thị Phương Mai – Tổng phụ trách đội và các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp.

            Đại hội Chi đội lớp 9A5đã tiến hành đánh giá hoạt động của Chi đội năm học 2019– 2020. Thông qua Đại hội Chi đội, phát huy vai trò tự quản, tập trung dân chủ của đội viên nhằm củng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức Đội. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chi đội năm học 2019- 2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020– 2021 Bầu ra Ban chỉ huy Chi đội năng động – nhiệt tình, có khả năng điều hành triển khai các nội dung, phong trào của Đội năm học 2020– 2021

Phát huy thành tích đạt được của Chi đội trong năm học qua. Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Chi đôi 7A1 do cô  giáo Hồ Thị Ngọc  làm chủ  nhiệm quyết tâm thực hiện tốt chủ đề của năm học và 5 chương trình công tác đội. Chi đội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với Chủ đề năm học “Thiếu nhi thủ đô, tự hào truyền thống, tiến bước lên đoàn””