CV số 457 Sở GDDT về việc thông báo học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19